Az Egészségvirág Egyesület felnőttképzést folytató intézmény
Munkaügyi Központ által kiadott nyilvántartási száma: 01 – 0642 – 05


Ezek voltak tanfolyamaink:

1. Gyermekkori krízishelyzetek, életproblémák kezelése

2. Tánccal, mozgásfejlesztéssel az egészségért


1. Mindenről lehet beszélni – gyermekkori krízishelyzetek, életproblémák kezelésének pedagógiai lehetőségei a Kolibri Színház speciális (a gyermekek valós problémáival foglalkozó) előadásainak felhasználásával

30 órás akkreditált képzés
(A-7021/2011 Eng. Sz: 82/2/2012)

Rövid tartalmi összefoglalás:

A gyermekszínházak jelentős szerepet játszanak a gyerekek valódi problémáinak, kritikus élethelyzeteinek színpadi ábrázolásában. A tabutémák - az erőszak, a szenvedélybetegségek, a kirekesztettség, az elszegényedés, az áldozattá, vagy bűnözővé válás - témaköreit is műsorra tűző, feldolgozását felvállaló színház a gyermek személyiségfejlődését leginkább befolyásoló negatív tényezők leplezetlen feltárását teszi lehetővé. A művészileg megfogalmazott, stilizációval eltávolított problémák megbeszélése során a gyerekek (anélkül, hogy kitárulkozásukkal kellemetlen helyzetbe hoznák magukat) lehetőséget és segítséget kapnak saját legfontosabb konfliktusaik megoldásához.

Ennek érdekében terveztük meg a gyermekeket érintő, alapvető társadalmi, erkölcsi kérdésekkel foglalkozó, speciális előadásokra épülő 30 órás programunkat, mely a színház-esztétikai szempontok alapján színházlátogatás előkészítését, az előadás és az azt követő drámapedagógiai foglalkozás megtekintését, valamint a saját élményű, interaktív, drámapedagógiai módszerekkel történő, kooperatív technikára épülő továbbképzést foglalja magában.

A tanúsítvány kiadásának feltételei:
- a résztvevőknek színházi előadások az azt követő drámapedagógiai foglalkozások megtekintése
- részvétel a képzés legalább 90%-án,
- írásbeli feladatként egy – az előadások témájához kapcsolódó, saját osztályban felmerülő probléma illetve válsághelyzet kezelését segítő - óravázlat készítése. Ennek értékelési szempontjai: a megvalósíthatóság, a darab üzenetének megfogalmazása, a feldolgozás módszerei.

A színházi előadások:

Kövek - a csellengő gyerekek bűnözővé válásával,
a Semmiség – a magány, az elszegényedés és a hajléktalanság problémájával,
a Kikatt - az iskolai agresszióval kapcsolatos problémakörrel foglalkozik.

A továbbképzés célja

A továbbképzés célja a résztvevők saját élményű színházi nevelési és drámapedagógiai tapasztalataira építve azoknak a képességeknek a fejlesztése, amelyek lehetővé teszik, hogy a pedagógusok felismerjék és hatékonyan kezeljék a tanulók életvezetési problémáit, krízishelyzeteit, az agressziót, megelőzve az áldozattá válást, a bűnelkövetést valamint a deviáns viselkedés, a válsághelyzetek és az önpusztító magatartás kialakulását. A továbbképzés eredményeként a pedagógusok a színházi előadásokra épülő drámajátékok alkalmazásával a tanulók reális önismeretét, kommunikációs-, életvezetési- (helyzetfelismerő, önérvényesítő, probléma megoldási, konfliktuskezelési) és szociális képességeit fejleszthetik különböző színtereken.

Tartalmi követelmények

A képzés végén a résztvevő
- lássa a személyiségfejlesztés színtereinek, módszereinek bővítési lehetőségeit
- ismerje a színházi előadások előkészítésének, szervezésének, pedagógiai, feldolgozásának drámapedagógiai kritériumait.
- legyen képes a színházi előadások elemzésére
- tudja érzékelni a gyerekeket veszélyeztető pszichés, szociális tényezőket, a bajban lévő, segítségre szoruló gyermekek verbális és nonverbális jelzéseit
- rendelkezzen olyan képességekkel, módszertani eszköztárral, melyek birtokában képes differenciált segítségnyújtásra
- legyen jártas az előadások feldolgozásához szükséges közvetlen, biztonságos, jó hangulatú légkör megteremtésében és a kritikus válsághelyzetek és az egyéni döntések több szempontból történő megvilágításában
- legyen képes fejleszteni a tanulók felelősségét saját életükkel kapcsolatban is. - legyen jártas a kooperatív és a konfliktusmegoldó technikák és az egyszerűbb élménypedagógiai, drámajátékok specifikus alkalmazásában.


A képzés végén a résztvevők írásbeli feladatként egy színházi előadás feldolgozását segítő tervezetet készítenek a választott csoport életkorának, körülményeinek és a megtekintett színházi előadás időpontjának a fegyelembevételével.

Az értékelés szempontjai:
- a megvalósíthatóság – kapcsolódás a helyi bűnmegelőzési, egészségfejlesztési stratégiához, az iskolai programokhoz, a pedagógiai program céljaihoz és a helyi jellemző viszonyokhoz
- a darab üzenetének életkoradekvát megfogalmazása,
- a probléma megoldásának konkrét formáiból az általánosítható elemek kigyűjtése,
- a drámapedagógiai, élménypedagógiai elemek alkalmazása
- az empátia, a tolerancia és a tudatos életvezetés szempontjainak érvényesítése.

2. Tánccal, mozgásfejlesztéssel az egészségért

30 órás akkreditált továbbképzés
Eng, sz: A/7036/2011
Nyilv.tart sz: 82/11/2012

Rövid tartalmi összefoglalás:

A továbbképzési program azoknak a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szól, akik
- szeretnek táncolni és szeretnék fejleszteni saját mozgás és tánckultúrájukat
- ismerik a mozgás, a tánc mással nem pótolható szerepét, jelentőségét a gyermek személyiségének fejlesztésében
- szeretnék elsajátítani a tánctanítás módszertanának fő elemeit
- igyekeznek színesebbé tenni a tanulók szabadidős tevékenységét
- ünnepélyesebbé szeretnék tenni az iskolai rendezvényeket

Ezekhez a képzés során a tánctechnikai alapokra építve a nemzeti táncaink, a standard táncok, a latin-amerikai táncok és a modern táncok közül közül a legjellemzőbb stílusok, elemek kerülnek bemutatásra és gyakorlásra. A képzés során az egyes tánctechnikai elemek iskolai körülmények közötti tanításának módszereivel is megismerkednek a résztvevők, illetve ezek tanításához szükséges képességek fejlesztésére kerül sor. A sikeres tanfolyami zárás feltétele, hogy az órákon történő részvétel legalább 90 %-os legyen. A képzés gyakorlati vizsgával zárul, melynek során egy választott tánc bemutatására kerül sor. Az értékelés a tánctechnikai és módszertani elemek elsajátításának színvonala alapján történik. A képzést sikeresen elvégző résztvevők tanúsítványt kapnak.

A képzés célja

A képzés célja, hogy a résztvevők
- saját élményű tapasztalataikon keresztül átéljék a tánc jelentőségét, szerepét saját érzelmi, egészségi állapotuk alakulásában
- ismerjék meg a táncnak, mint örömteli mozgásfejlesztési, szórakozási lehetőségnek a legfontosabb módszertani elemeit Fontos célunk továbbá
- a tánc szerepének a megvilágítása a tanulók személyiségének differenciált fejlesztésében, pl. a mozgásigény kielégítésétől az önkifejezésen, kapcsolatteremtésen keresztül a tehetséggondozásig, illetve sikerélmény biztosításának lehetősége a sajátos nevelési igényű, ill. hátrányos helyzetű tanulók esetében
- az egyes oktatási intézmények tánc és mozgásfejlesztési lehetőségeinek bemutatása - differenciált képességfejlesztéssel felzárkóztatás, a szakkörök bővítésével, a gazdagabb szabadidős programokkal a pezsgőbb diákélettel
- a résztvevők igényeinek, ismereteinek alakítása a különböző hazai - csárdás, palotás - és más népek - pl. Latin-amerikai táncok - táncai, a standard táncok - pl. angolkeringő,tangó,bécsi keringő és különböző divat táncok - pl.mambó, rock&roll, blues - terén

Az alapvető viselkedési és illemszabályok átszövik programunkat, ezekkel a célunk a szociális képességek fejlesztése.
A differenciált fejlesztéssel, a tánc, mint kommunikációs kifejező forma átélésével a táncművészet iránti igényt is alakítjuk.


A résztvevő, a képzés anyagának elsajátításával legyen képes:
- a gyerekek és fiatalok tánc és mozgáskultúrájának, testi-lelki állóképességének és kapcsolatteremtő képességének a fejlesztésére .
- egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat nevelni.

Törekedjen arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a mindennapi élet és a társas érintkezés viselkedéskultúrájának alapszabályait és magatartásformáit

Ismerje
- a táncművészet terén a jelentős népi hagyományainkat, nemzeti értékeinket
- a nemzetközileg elfogadott angol stílus szerint a standard és latin-amerikai táncok összetettebb motívumait és az alaplépések variációit.
- a fiatalok érdeklődési körét, a modern táncokat

Legyen képes: a tanult társastáncok valamelyikéből, vagy a standard és latin-amerikai táncok önálló és páros bemutatására, vagy azok mixeléséből csoportos bemutatásra.
- a tánctörténet: a táncművészet kimagasló alapműveit, a nagy egyéniségek munkásságát,
Legyen képes elemezni a táncművészet különböző stílusait.


A képzés végén a szakmai és módszertani ismeretekre építve gyakorlati vizsgát tesznek a résztvevők, melynek során egy választott táncot egyéni (vagy páros) formában mutatnak be.

Az értékelés szempontjai:
- a táncelemek elsajátításának színvonala
- módszertani felkészültség (kiknek - milyen korú tanulóknak - és hogyan tanítaná meg?)

A továbbképzési program azoknak a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szól, akik
- szeretnek táncolni és szeretnék fejleszteni saját mozgás és tánckultúrájukat
- ismerik a mozgás, a tánc mással nem pótolható szerepét, jelentőségét a gyermek személyiségének fejlesztésében
- szeretnék elsajátítani a tánctanítás módszertanának fő elemeit
- igyekeznek színesebbé tenni a tanulók szabadidős tevékenységét
- ünnepélyesebbé szeretnék tenni az iskolai rendezvényeket

Ezekhez
A képzés során a tánctechnikai alapokra építve a nemzeti táncaink, a standard táncok, a latin-amerikai táncok és a modern táncok közül közül a legjellemzőbb stílusok, elemek kerülnek bemutatásra és gyakorlásra. A képzés során az egyes tánctechnikai elemek iskolai körülmények közötti tanításának módszereivel is megismerkednek a résztvevők, illetve ezek tanításához szükséges képességek fejlesztésére kerül sor. A sikeres tanfolyami zárás feltétele, hogy az órákon történő részvétel legalább 90 %-os legyen.
A képzés gyakorlati vizsgával zárul, melynek során egy választott tánc bemutatására kerül sor. Az értékelés a tánctechnikai és módszertani elemek elsajátításának színvonala alapján történik. A képzést sikeresen elvégző résztvevők tanúsítványt kapnak.